Vedlikeholdsplan - BOB BBL

Vedlikeholdsplan

Hvordan står det til med bygningsmassen? Hva slags vedlikehold må utføres nå og hva kan dere vente med?  Vi anbefaler å utarbeide en vedlikeholdsplan. En vedlikeholdsplan gir forutsigbare utgifter og felleskostnader.

Styrets vedlikeholdsplikt er regulert i Borettslagsloven §5-17 og Eierseksjonsloven §20. Alle boligselskaper har i tillegg et sett med vedtekter som også regulerer styrets og andelshavers ansvar og plikter. Forsikringsvilkårene fra de enkelte forsikringsselskap inneholder også et sett med sikkerhetsforskrifter som man må forholde seg til.

Alle disse vedtektene og forskriftene kan være vanskelige å orientere seg i. Derfor har vi i BOB laget noen dokumenter som skal hjelpe dere i styret med å planlegge vedlikeholdsarbeidet på en hensiktsmessig og økonomisk måte.

  • Vedlikeholdsplan
  • LCC plan / Buildit

Vedlikeholdsplan

bilde_label

En vedlikeholdsplan består av tre deler: Tilstandsregistrering, tiltaksplan og til slutt selve vedlikeholdsplanen.

Med tilstandsregistrering mener vi her å registrere og vurdere tilstanden til en bygning. Registreringen utføres på bakgrunn av synfaring, eventuelt kombinert med enkle målinger.

Tiltaksplanen utledes av tilstandsregistreringen. Tiltaksplanen vil i tillegg inneholde levetidsbetraktninger sammen med anbefalte vedlikeholds- og utbedringstiltak. Dersom det er registrert spesielle forhold, for eksempel kompliserte bygningsskader eller funksjonsfeil ved tekniske installasjoner som krever tilleggsundersøkelser, påpekes dette som nødvendige tiltak i rapporten. De anbefalte utbedringstiltakene vil bli angitt med årstall, for å tidfeste når de enkelte tiltak bør settes inn.

På bakgrunn av tilstandsregistrering, tiltaksplan og FDV-dokumentasjon blir fremtidige tiltak kostnadsberegnet og lagt inn i en vedlikeholdsplan med budsjetter. Det lages to ulike budsjetter: ett for de neste to år og ett 10-årsbudsjett. Vedlikeholdsplanen følges årlig opp med enkle tilstandsregistreringer/kontroller, justering av vedlikeholdsplan og budsjettering sammen med deres rådgiver hos BOB.

Representanter fra FDV-tjenester i BOB sitter i Skadeforebyggende råd hos forsikringsselskapene Tryg og Partner. Skadeforebyggende råd bevilger midler til Husbanken, slik at de kan gi stønad til boligselskaper for utarbeidelse av vedlikeholdsplan. Vi i FDV-tjenester kan bistå med søknaden.

LCC plan / Buildit

My LCC-plan er et brukervennlig verktøy hvor du registrerer og følger opp vedlikeholdstiltak og kostnader, på både kort og lang sikt.

My LCC-plan er utviklet for å gjøre vedlikeholdsarbeidet lettere og mer oversiktlig. Her kan du registrere tilstandsgrader og legge tiltakene til de enkelte vedlikeholdsobjektene.

Justering for usikkerhetsmomenter

Alle vedlikeholdsplaner kan justeres for usikkerhetsmomenter som kan gi ekstra kostnader for tiltakene. Eksempler på usikkerhetsmomenter kan være «lokale forhold», «grunnkalkylen i sin helhet» eller ulike ressurser som flisarbeid og graving. De økonomiske usikkerhetstallene vil fremkomme i delen «Oppfølging».

Oppfølging
Her vises alle kostnader per tiltak som ikke er utført og avsluttet i vedlikeholdsplanen for den aktuelle eiendommen. Du kan legge inn innestående saldo og anbefalte avsetninger for å kalkulere utgifter per boenhet. Her ser du grafer for avsetninger, kostnader og saldo fordelt over de neste ti år.

Alle tiltak som vises, blir avmerket etterhvert som de avsluttes. Da vises faktiske kostnader og mulighet for garantitider, utfyllende tekst og vedlegg av bilder. Alle tiltak som merkes «Uført» overføres nå til «Historie».

Når vedlikeholdsplanen er ferdig utarbeidet og justert, kan styret i boligselskapet arbeide videre med planen. Boligselskapet kan få tilsendt en pdf-utgave av vedlikeholdsplanen eller kjøpe en begrenset brukerlisens til Bevar Vedlikehold. Da får dere tilgang til vedlikeholdsplanen som boligbyggelaget har utarbeidet. Styret kan da arbeide interaktivt i hele planen for alle de årene som ønskes.

Hele vedlikeholdsplanen kan også lastes ned og skrives ut. Dokumentet viser alle tiltak som er planlagt, justeringer som er foretatt, økonomisk analyse og utfyllende tekst og dokumentasjon for vedlikehold.

Historie
Alle tiltak som markeres «utført» vil lagres her. Dette vil gi tilgang til historiske data og fungere som et type servicehefte for eiendommen.

Har du spørsmål eller henvendelse relatert til denne tjenesten?

Stian Totland FDV-rådgiver

930 88 390
stian.totland@bob.no

BOB BBL
Damsgårdsveien 40, Postboks 7280, 5020 Bergen – Orgnr: 948 383 268
Telefon: 55 54 74 00 | E-post: kundesenter@bob.no
Åpningstider: Kundesenter: Mandag-fredag kl. 09:00-15:00 - Resepsjon: Mandag-fredag kl. 08:00-16:00
Les mer om personvern og cookies

Webdesign og publiseringsløsning fra Argo Internett AS